Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 7

Office Word 2003 Lucrarea 7

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

1. Întrerupere de pagină (Page Break). Secţiune (Section).
2.
Stiluri (Styles). Operaţii cu stilurile unui document Word:

3. Introducerea marcajelor (Bookmark), a legendelor (Caption) şi a referinţelor încrucişate (Cross-reference)
4.  Generarea automată a cuprinsului documentului (Table of Contents) şi a tabelului de figuri (Table of Figures).

TEME

7.1. Creaţi un document nou pe baza şablonului (Template) Tema71.dot.

7.2. Introduceţi o întrerupere de pagină (Page Break) în faţa Capitolului 1.

7.3. Introduceţi câte o secţiune nouă la începutul Capitolului 2, respectiv Capitolului 3. Secţiunile vor începe pe pagini noi (în total vor fi 3 secţiuni şi 4 pagini).

7.4. Alegeţi orientare tip Vedere (Landscape) pentru pagina din Secţiunea 2 şi un chenar pentru pagina din Secţiunea 3.

7.5. Creaţi două stiluri denumite Stil_SB1 (pentru titluri de capitole) şi Stil_SB2 (pentru subcapitole), cu următoarele proprietăţi:

Stil_SB1: Font Verdana, dimensiune 16, stil bold (îngroşat), distanţa faţă de paragraful anterior 18 pt., distanţa faţă de paragraful următor 6 pt.

Stil_SB2: Font Verdana, dimensiune 13, stil bold (îngroşat).

7.6. Aplicaţi stilurile create anterior titlului Capitolul 1 şi subcapitolelor Subcapitolul 1.1., Subcapitolul 1.2., Subcapitolul 1.3.

7.7. Copiaţi şi aplicaţi stilurile Stil_SB1 şi Stil_SB2 şi celorlalte titluri de capitole şi subcapitole din restul documentului. Vizualizaţi elementele de formatare ale titlurilor, subtitlurilor şi textului din paragrafe.

7.8. Introduceţi imaginea windowsxp.jpg în cadrul capitolului 2. Căutaţi în catalogul Clip Art imagini descrise de cuvântul cheie (keyword)  “computer”. Introduceţi la alegere una din aceste imagini în cadrul capitolului 3. Ataşaţi legendele (Caption) “Figura 1″ şi “Figura 2″ celor două imagini. Adăugaţi o scurtă descriere după fiecare legendă (exemplu “Windows XP logo”, “Clip Art capitolul 3″).

7.9. Inseraţi la sfârşitul documentului o nouă secţiune (Secţiunea 4) care să înceapă pe pagină pară (Even page). Eliminaţi chenarul acestei pagini. Observaţii referitoare la numărul de pagini din document.

7.10. Pe prima pagină a documentului generaţi automat Cuprinsul (Table of Contents) folosind cele 2 stiluri create pentru Capitol şi Subcapitol.

7.11. Generaţi automat pe ultima pagină a documentului Tabelul de figuri (Table of Figures).

ÎNTREBĂRI:

- Se poate introduce o întrerupere în interiorul unui text organizat pe coloane?
- Un link dintr-un document poate indica spre o legendă (Caption) inserată lângă un tabel? Dar spre o notă de subsol (Footnote)?
- Printr-un link se pot accesa marcaje (Bookmark) plasate în alte documente decât cel curent?
- Pot exista două secţiuni (Section) pe aceeaşi pagină? Dar două întreruperi de pagină într-o secţiune?
- Se pot transfera stiluri între un document Word şi un şablon (Template)? Dar între un document Word şi un fişier text?

Întrerupere (Break) în Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Insert -> Break… -> Page Break
Insert -> Break… -> Column Break

Combinaţie de taste:
Ctrl+Enter (page break)
Shift+Enter (line break)
Ctrl+Shift+Enter (column Break)

În momentul în care lungimea textului depăşeşte dimensiunea unei pagini, textul suplimentar trece automat pe pagina următoare. Dacă dorim totuşi ca pagina să rămână goală de la un anumit punct (textul de după cursor să se deplaseze la începutul paginii următoare) se inserează o întrerupere (salt forţat) utilizând meniul Insert->Break.

Întreruperea poate fi făcută:

 • la o pagină nouă (opţiunea Page Break);
 • la o coloană nouă (când cursorul se află într-un paragraf împărţit pe coloane şi dorim întreruperea coloanei curente – opţiunea Column Break);
 • pe o linie nouă (în cazul unui text aşezat în jurul unui obiect, va forţa textul să sară pe prima linie goală de sub obiect – opţiunea Text Wrapping Break).

Un alt tip de întrerupere este cel al liniei curente (Line Break), având ca efect trecerea textului ce urmează pe o linie nouă, fără a crea însă un paragraf nou.

Secţiune (Section) în Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Insert -> Break… -> Section break types

Dacă un fragment din document (una sau mai multe pagini) trebuie să aibă proprietăţi diferite faţă de celelalte (orientarea paginii, margini, chenar, antet sau subsol, număr de coloane), atunci documentul trebuie organizat pe secţiuni (Sections). Implicit un document are o singură secţiune (toate paginile documentului au acelaşi format). Numărul secţiunii curente este indicat pe bara de stare (Status Bar), în partea stângă, după numărul paginii (sub forma Sec x, unde x – numărul secţiunii).

Odată cu introducerea unei întreruperi (Break) se poate crea şi o nouă secţiune. Secţiunea poate începe:

 • pe următoarea pagină (Next Page)
 • continuu, fără a crea un salt la pagină nouă (Continous)
 • pe următoarea pagină pară (Odd Page) sau impară (Even Page).

Prezenţa unei noi secţiuni sau a unei întreruperi este indicată vizual printr-o linie separatoare (în modul de vizualizare Print Layout trebuie afişate marcajele de formatare cu butonul Show/Hide ¶ de pe bara de butoane Standard sau combinaţia de taste Ctrl+*). Ştergerea unei secţiuni / întreruperi se face cu tastele Del sau Backspace, caz în care secţiunea anterioară marcajului şters preia proprietăţile secţiunii următoare acestui marcaj.

Marcaje de formatare în Microsoft Word 2003

Marcaje de formatare în Microsoft Word 2003

Vizualizarea stilurilor (Styles) în Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Format -> Reveal Formatting
Panou de activitate: Reveal Formatting
Combinaţie de taste: Shift+F1

Vizualizarea informaţiilor despre stilul unui anumit text se face folosind Panoul de activitate (Task Pane) astfel:

- comutat pe opţiunea Reveal Formatting, panoul de activităţi prezintă informaţii despre formatarea la nivel de font, paragraf şi secţiune (font, limbă, aliniere, indentare şi spaţiere, marginile paginii, tipul hârtiei) pe măsură ce cursorul se deplasează prin textul documentului;

- dacă Panoul de activitate nu este activ sau este setat pe altă opţiune, combinaţia de taste Shift+F1 (cursorul capătă forma unui semn de întrebare) urmată de click pe textul dorit va prezenta date despre formatarea textului ales.

Stiluri (Styles) în Microsoft Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Stilul reprezintă o colecţie de proprietăţi de formatare care, odată definită, se poate aplica rapid oricărui text din documentul curent sau din alte documente. Avantajele utilizării stilurilor:

 • continuitatea atributelor (aplicarea aceloraşi proprietăţi pentru titluri, subtitluri sau alte capitole din document);
 • rapiditate în formatarea textului (toate proprietăţile dorite se aplică simultan întregului text selectat);
 • atributele sunt controlate centralizat (dacă se schimbă o proprietate dintr-un stil, modificarea va fi vizibilă peste tot unde este aplicat stilul respectiv);
 • în modul de vizualizare Outline se identifică foarte uşor schiţa documentului pe baza stilurilor titlurilor şi subtitlurilor;
 • crearea automată a Cuprinsului unui document (Table of Contents).

Există următoarele tipuri de stiluri:

 • stil pentru paragraf – se aplică întregului paragraf şi controlează proprietăţile acestuia (aliniere, aşezarea tabulatorilor, spaţierea verticală, chenare), dar poate conţine şi elemente de formatare la nivel de caractere (font, stil, dimensiune);
 • stil pentru caracter – poate fi aplicat doar unei părţi din textul unui paragraf (font, stil, dimensiune, efecte) şi se referă la proprietăţile caracterelor individuale.
 • stil pentru tabele – defineşte proprietăţile elementelor unui tabel (celulă, linie, coloană sau întregul tabel) – pentru text: font, dimensiune, stil, culoare, iar pentru celule: chenar, culoare de umplere, aliniere;
 • stil pentru liste – se foloseşte pentru definirea modului de organizare a listelor: ordonate sau neordonate, stil de numerotare, alinieri şi alte proprietăţi ale listei multi-nivel.

Stilurile sunt prezentate succint în lista Style din bara de butoane Formatting. Aplicarea unor stiluri, crearea unora noi sau modificarea stilurilor existente sunt facilitate de Panoul de activitate setat pe Styles and Formatting (panoul se activează şi din meniul Format -> Styles and Formatting sau din butonul Styles and Formatting de pe bara de butoane Formatting).

Principalele categorii de operaţii cu stilurile unui document Word sunt:

Aplicarea stilurilor (Styles) în Microsoft Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Format -> Styles and Formatting…
Buton:  bara Formatting – buton Styles and Formatting, caseta Style
Panou de activitate:  Styles and Formatting
Combinaţie de taste: Ctrl+Shift+S

În lucrul cu stilurile un rol important îl are Panoul de activitate care prezintă (cu opţiunea Styles and Formatting) lista stilurilor disponibile, a stilurilor utilizate sau a tuturor stilurilor. Aplicarea stilului se face asupra textului selectat sau întregului paragraf prin alegerea tipului de stil dorit, din Panoul de activitate sau din lista stilurilor disponibilă pe bara de butoane Formatting.

Copierea formatului stilurilor (Styles) în Microsoft Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Buton: Format Painter (bara de butoane Standard)
Combinaţie de taste: Ctrl+Shift+C (
Copy Format) / Ctrl+Shift+V (Paste Format)

După ce se selectează un bloc de text se poate copia formatul selecţiei (font, dimensiune, stil, culori, aliniere, spaţiere) pentru a aplica rapid acelaşi stil mai multor pasaje de text.

Pentru a copia un format se face o selecţie de text şi se apasă butonul Format Painter de pe bara de butoane Standard.

Pentru a aplica formatul se selectează apoi imediat textul destinaţie (care se doreşte să aibă aceleaşi proprietăţi ca textul sursă), iar la oprirea selecţiei se va aplica automat formatul selectat anterior. Dacă se apasă dublu clic pe butonul Format Painter vom putea aplica succesiv formatul mai multor selecţii de text (nu doar pentru o selecţie, ca la un singur clic).

Un alt mod de aplicare a formatului este butonul Paste Format (implicit nu există pe vreo bară de butoane, dar se poate obţine prin particularizare: View -> Toolbars -> Customize, apoi tab-ul Commands -> All commands -> PasteFormat). Acest buton va aplica ultimul format de stil copiat.

Stiluri predefinite (Styles) în Microsoft Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Un document nou este bazat pe un şablon de uz general (Normal Template) care se aplică implicit. Şablonul implicit se află în fişierul Normal.dot din folder-ul de şabloane definit la instalarea Word (de obicei Templates). Dacă fişierul nu este găsit, un şablon implicit este creat automat la pornirea Word.

Textul introdus foloseşte iniţial stilul de paragraf Normal (acesta este stilul de bază, implicit definit). Pe lângă acest stil există predefinite şi alte stiluri, atât de tip caracter, cât şi de tip paragraf:

 • stiluri pentru subtitluri de diverse niveluri (Heading1…9)
 • stiluri pentru linkuri (Hyperlink)
 • stiluri pentru textul normal (Body Text)
 • stiluri pentru tabele, liste, header/footer, editare HTML etc.

Crearea stilurilor (Styles) în Microsoft Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Format -> Styles and Formatting…
Buton:  New Style (
Task Pane)
Panou de activitate:  Styles and Formatting | New Style |

Fereastra de dialog New Style prezintă toate opţiunile disponibile pentru crearea unui nou stil:

 • numele stilului (ce va putea fi folosit atât în documentul curent, cât şi în alte documente, dacă se bifează opţiunea Add to template);
 • tipul stilului: caracter, paragraf, tabel sau listă; în funcţie de tip stilul se va aplica la nivel de caracter, paragraf, textului dintr-un tabel sau dintr-o listă;
 • stilul (cel implicit sau alt stil existent) ce va sta la baza noului stil; implicit stilul Normal stă la baza oricărui stil nou;
 • stilul pentru paragraful următor (acesta poate avea un alt stil decât cel nou creat);
 • proprietăţile efective ale textului (font, dimensiune, stil, culoare, aliniere, spaţiere, aliniere, chenar, limbă, combinaţia de taste rapide etc.) – mai multe opţiuni sunt disponibile apăsând butonul Format;
 • opţiunea Add to template permite salvarea stilurilor nou create (sau a celor modificate) şi în şablonul care a stat la baza documentului, astfel încât să fie disponibile şi altor documente bazate pe şablonul respectiv (implicit stilurile vor fi salvate doar în documentul în care au fost definite);
 • opţiunea Automatically update permite actualizarea automată a stilului (orice modificare manuală a proprietăţilor paragrafelor ce posedă acel stil se va salva şi în proprietăţile stilului); opţiunea este disponibilă doar pentru stiluri tip paragraf.

Modificarea stilurilor (Styles) în Microsoft Word 2003

de gmp
Publicat la: 5 July 2011
Categorii: Lucrarea 7, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Format -> Styles and Formatting…
Panou de activitate: Styles and Formatting | Modify |

Pentru a modifica stilurile existente se foloseşte comanda Modify (clic dreapta pe casetele cu numele stilurilor din Panoul de activitate). Nu se poate modifica tipul stilului (odată creat, tipul stilului va rămâne acelaşi), ci doar proprietăţile acestuia.

pagina 1 din 2


Utilizator: , data curenta: 22 April 2024